5.2 බිම් මැනීමේ දී භාවිත විවිධ මිනුම් සහ ඒ සදහා යොදා ගන්නා උපකරණ වර්ග

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 15.2.pdf ஐ சொடுக்குக