5.2 බිම් මැනීමේ දී භාවිත විවිධ මිනුම් සහ ඒ සදහා යොදා ගන්නා උපකරණ වර්ග

Click 15.2.pdf link to view the file.