දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - 12 ශ්‍රේණිය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - 12 ශ්‍රේණිය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019
Click SM_SFT_G12_T2_I,II pp_2019.pdf link to view the file.