6 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය ස්වයං ඉගෙනුම් කට්ටලය - තුන්වන වාරය