නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - I (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2020) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ශාඛාව

නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - I (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2020) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ශාඛාව

Click Des Mech_Ipp_2020.pdf link to view the file.