නිර්මාණකරණය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය - I (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2020) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ශාඛාව

නිර්මාණකරණය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය - I (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2020) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ශාඛාව

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Des Ele_Ipp_2020.pdf ஐ சொடுக்குக