නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - II (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2020) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ශාඛාව

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - II (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2020) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ශාඛාව

Click Des Con_IIpp_2020.pdf link to view the file.