புவியியல் பயிற்சி வினாத்தாள்-1 e-தக்சலாவ - -2020

Click tol_geo_mp_ethaksalawa_2021.pdf link to view the file.