விஞ்ஞானம் பயிற்சி வினாத்தாள் e-தக்சலாவ - -2020

Click tol_sci_mp_ethaksalawa_2021.pdf link to view the file.