கணிதம் பயிற்சி வினாத்தாள்-புள்ளித்திட்டம் e-தக்சலாவ - -2020

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tol_mp_ethaksalawa_ans_2021.pdf ஐ சொடுக்குக