கணிதம் பயிற்சி வினாத்தாள்-புள்ளித்திட்டம் e-தக்சலாவ - -2020

Click tol_mp_ethaksalawa_ans_2021.pdf link to view the file.