வினாத்தாள் பகுதி-1 & 2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Health Phy (T M).pdf ஐ சொடுக்குக