வினாத்தாள் பகுதி-1 & 2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ICT Tamil Medium Part I.pdf ஐ சொடுக்குக