வினாத்தாள் பகுதி-2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Tamil Part II.pdf ஐ சொடுக்குக