வினாத்தாள் பகுதி-2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Science Tamil Medium Part II.pdf ஐ சொடுக்குக