வினாத்தாள் பகுதி-1

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Science Tamil Medium Part I.pdf ஐ சொடுக்குக