2.0ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් ගිණුම්කරණ සමීකරණය ඇසුරෙන් ඉදිරිපත් කිරීම

Click 12 Acc 2.1 2.2ok.pdf link to view the file.