4.6වෙළෙඳ භාණ්ඩ ණයට විකිණීම

Click 46.pdf link to view the file.