තෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පත්‍රය I,II - 13 ශ්‍රේණිය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

තෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පත්‍රය I,II - 13 ශ්‍රේණිය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019
Click SM_Agri_T3_G13_I,II pp Ans_2019.pdf link to view the file.