අ.පො.ස. (සා.පෙළ) පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය කෘෂිකර්ම හා ආහාර තාක්ෂණය 2020

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයI,II ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය කෘෂිකර්ම හා ආහාර තාක්ෂණය 2020

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு OL_Agri_I,II pp Ans_2020.pdf ஐ சொடுக்குக