අ.පො.ස. (සා.පෙළ) පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය කෘෂිකර්ම හා ආහාර තාක්ෂණය 2020

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයI,II ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය කෘෂිකර්ම හා ආහාර තාක්ෂණය 2020

Click OL_Agri_I,II pp Ans_2020.pdf link to view the file.