දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2015 (පිළිතුරු)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2015 (පිළිතුරු)

Click sg5_sin_tt2_ans2015.pdf link to view the file.