ගුරු මාර්ගෝපදේශය

Click sGr12TG Sinhala.pdf link to view the file.