දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020, I පත්‍රය - නාලන්ද විද්‍යාලය - කොළඹ 10 (12 ශ්‍රේණිය)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020, I පත්‍රය - නාලන්ද විද්‍යාලය - කොළඹ 10 (12 ශ්‍රේණිය)