ජීව විද්‍යාව II (A කොටස) පිළිතුරු පත්‍රය - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව II (A කොටස) පිළිතුරු පත්‍රය - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sinhala medium Structure Essay - 11 අවසන්.pdf ஐ சொடுக்குக