ජීව විද්‍යාව I -පිළිතුරු පත්‍රය විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව I -පිළිතුරු පත්‍රය විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sinhala medium mcq answers final (corrected version) 1.pdf ஐ சொடுக்குக