අවසාන වාර පරීක්ෂණය 2020 (පිළිතුරු පත්‍රය) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

අවසාන වාර පරීක්ෂණය 2020 (පිළිතුරු පත්‍රය) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_PI_II_T3_Or.Mus_jayazon2020_Answer.pdf ஐ சொடுக்குக