අවසාන වාර පරීක්ෂණය 2020, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

අවසාන වාර පරීක්ෂණය 2020, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

Click Sal_PI_T3_Or.Mus_jayazon2020.pdf link to view the file.