ஆரம்ப கணித செய்கை தொடர்பான திறனை விருத்தி செய்யும் செயற்றிட்டம்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு දැලිස -Dalisa - ශ්‍රේණිය(Grade) 6-9.pdf ஐ சொடுக்குக