ஆரம்ப கணித செய்கை தொடர்பான திறனை விருத்தி செய்யும் செயற்றிட்டம்