මූලික ගණිත කර්ම පිළිබඳ කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන (දැලිස/මූලික බන්ධන පදනම් කරගත් ගණිත කර්ම)