ජීව විද්‍යාව II (B කොටස) - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව II (B කොටස) - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Bio2_PB_MoE2020.pdf ஐ சொடுக்குக