ජීව විද්‍යාව II (B කොටස) - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව II (B කොටස) - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

Click Sal_Bio2_PB_MoE2020.pdf link to view the file.