අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2019-සංස්කෘත I/II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සංස්කෘත I,II 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sanskrit_I,II pp_2019.PDF ஐ சொடுக்குக