අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ පාලි I,II 2019

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ පාලි I,II 2019

Click Pali_I,II pp_2019.PDF link to view the file.