අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ අරාබි I,II 2019

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ අරාබි I,II 2019

Click Arab_I,II pp_2019.PDF link to view the file.