ලකුණු දීමේ පටිපාටිය 2019 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය 2019 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)
கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SM_Sin_I,II Ans_2019.PDF ஐ சொடுக்குக