අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය I,II 2019

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය I,II 2019

Click SM_Des Cons_I,II pp_2019.PDF link to view the file.