දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පත්‍රය I,II - දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පත්‍රය I,II - දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

Click SM_G11_Sin Lit_I,II,III ppAns_T2_2019.pdf link to view the file.