දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පත්‍රය I,II - දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පත්‍රය I,II - දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SM_G11_Health_I,II ppAns_T2_2019.pdf ஐ சொடுக்குக