2020-2021 වර්ෂ සඳහා පමණක් ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යූහය හා මූලාකෘති ප්‍රශ්න

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Communication Media - Sinhala - PDF.pdf ஐ சொடுக்குக