2020-2021 වර්ෂ සඳහා පමණක් ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යූහය හා මූලාකෘති ප්‍රශ්න

Click Communication Media - Sinhala - PDF.pdf link to view the file.