ගණිතය විෂයය සාධන මට්ටම ඉහල නැංවීම සඳහා වූ අත්‍යාවශ්‍ය ඉගෙනුම් සංකල්ප ආශ්‍රිත කාර්ය පත්‍රිකා සංග්‍රහය

Click gemp_book_s.pdf link to view the file.