පළමු වාර පරීක්ණය උත්තර පත්‍රය I,II වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2020

පළමු වාර පරීක්ණය උත්තර පත්‍රය I,II වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2020               
Click Des Mec _G11_T1_I,II Ans_2020.pdf link to view the file.