පළමු වාර පරීක්ණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2020

පළමු වාර පරීක්ණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2020               
கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sec Lan Tam_G11_T1_I,II pp_2020.pdf ஐ சொடுக்குக