පළමු වාර පරීක්ණය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2020

පළමු වාර පරීක්ණය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2020               
Click EM_Wen Mus Prac_G11_T1_I,II pp_2020.pdf link to view the file.