පළමු වාර පරීක්ණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2020

Click EM_Wes Mus_G11_T1_I,II pp_2020.pdf link to view the file.