පෙරහුරු පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

පෙරහුරු පරීක්ෂණය  ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019
Click Isl_G11_I,II pp_2019.pdf link to view the file.