පෙරහුරු පරීක්ෂණය  ප්‍රශ්න සහ උත්තර පත්‍රය I,II -මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

පෙරහුරු පරීක්ෂණය  ප්‍රශ්න සහ උත්තර පත්‍රය I,II -මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019
கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Agr_G11_I,II pp, Ans_2019.pdf ஐ சொடுக்குக