පෙරහුරු පරීක්ෂණය - මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2018

පෙරහුරු පරීක්ෂණය - මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව  2018 
கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Math_G 11_I,II pp_2018.pdf ஐ சொடுக்குக